ကျား

 

 

                                                                                      အထီး 

                                                       အမြိုးသမီး